Vyhľadávanie


Kontakt

ANBRA s.r.o.
Brižitská 63
Bratislava - Dúbravka
841 01

+421 903 215 019

E-mail: stavby@anbra.sk

Znalecká činnosť

 

 

 

Kontakt: 0903 756 213

posudky.znalecke@gmail.com

 

Znalecké a odborné posudky

 • znalecké a odborné posudky v odbore Stavebníctvo, odvetví Pozemné stavby
 • znalecké a odborné posudky v odbore Stavebníctvo, odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností

 

Účel znaleckých posudkov

Odhad hodnoty nehnuteľností (cena nehnuteľnosti)

 • prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti(kúpa, predaj, darovanie,...)
 • hypotekárne úvery
 • zriadenie záložného práva
 • dedičské konanie
 • zrušenie a vyporiadanie BSM
 • zrušenie a vyporiadanie podielového vlastníctva
 • dražby
 • dobrovoľné dražby
 • exekúcie
 • daňové účely

 

Pozemné stavby

 • posudzovanie pozemných stavieb, porúch stavieb, kvality stavieb, súladu realizácie s projektovou dokumentáciou pre reklamačné konanie
 • posudzovanie pozemných stavieb, porúch stavieb, kvality stavieb, súladu realizácie pre súdne a arbitrážne konanie
 • zápis rozostavanej stavby do evidencie katastra nehnuteľnosti
 • posudzovanie technickej deliteľnosti - reálneho rozdelenia stavieb
 • určenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome v zmysle zák. č. 182/1993, Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení pre účely zápisu do evidencie katastra nehnuteľností
 • iné

 

Podklady požadované k vypracovaniu znaleckého posudku

 

Rozsah podkladov bude spresnený po dohode, na základe informácií z prvého kontaktu.

 

 

Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku v odvetví Pozemné stavby v zmysle zák. č. 382/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení:

 

 • prílohy potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti posudku.

 

Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností v zmysle Prílohy č. 5 k vyhláške č. 490/2004 Z. z. , ktoré sú prílohami k znaleckému posudku:

 

 1. Kópia uznesenia orgánu, ktorý znalca ustanovil alebo pribral do konania.

 2. Aktuálna kópia výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností = list vlastníctva alebo potvrdený výpis z pozemkovej alebo železničnej knihy s identifikáciou parciel alebo s úradne overeným geometrickým plánom; v prípade znaleckého posudku vypracovaného v súvislosti s výstavbou diaľnic alebo líniových stavieb postačuje príloha podľa štvrtého bodu; aktuálnou kópiou výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností je aj informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál.

 3. Kópia aktuálneho výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností = kópia katastrálnej mapy; v prípade znaleckého posudku vypracovaného v súvislosti s výstavbou diaľnic alebo líniových stavieb postačuje príloha podľa štvrtého bodu; aktuálnou kópiou výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností je aj informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál.

 4. Overený geometrický plán, ak nehnuteľnosť, ktorá podlieha evidencii v katastri nehnuteľností, nie je evidovaná v katastri nehnuteľností alebo ak je znalecký posudok vypracovaný v súvislosti s výstavbou diaľnic alebo líniových stavieb, ak osobitný predpis neustanovuje, že postačuje predbežný geometrický plán;4) overený geometrický plán alebo predbežný geometrický plán môže v odôvodnených prípadoch tvoriť samostatnú prílohu znaleckého posudku podľa § 17 ods. 6 zákona.

 5. Nákres jednotlivých podlaží stavby, v primeranej mierke s vyznačením rozhodujúcich rozmerov použitých pri výpočte merných jednotiek vrátane rezov pri objektoch ohodnocovaných na mernú jednotku m3 alebo kópie príslušnej projektovej dokumentácie s vyznačením nameraných rozmerov.

 6. Užívacie povolenie alebo iné doklady o začatí užívania hlavných stavieb a určení účelu užívania stavieb, alebo preskúmateľne určený vek, ak doklady o začatí užívania neexistujú.

 7. Ak účelom posudku je reštitučný nárok, vyporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov alebo dodatočné dedičské konanie, musí príloha obsahovať všetky doklady, na ktorých základe bol zistený stavebnotechnický stav jednotlivých súčastí ohodnocovanej nehnuteľnosti ku dňu rozhodujúcemu na podanie posudku.

 8. Záznamy z miestnych šetrení, ak to povaha posudku vyžaduje.

 9. Ďalšie doklady potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti posudku, najmä nájomné zmluvy v ohodnocovanej nehnuteľnosti, nájomné zmluvy z okolitých porovnateľných nehnuteľností, všeobecné nariadenia miest.

 10. Situačný náčrt inžinierskych sietí, ak to povaha posudku vyžaduje.

 11. Fotodokumentácia, najmä hlavných stavieb.

 

Prílohy podľa č. 1 až 7 sú povinnými prílohami posudku. V prípade neexistencie niektorých z týchto príloh je potrebné inými prílohami alebo zdôvodnením v posudku zabezpečiť preskúmateľnosť postupu znalca pri vypracovaní posudku.